யார் இந்த தலாய் லாமா சீனா அவரை வெறுப்பது ஏன்?

Posted on 30.11.16 by Maaran Mannan

யார் இந்த தலாய் லாமா சீனா அவரை வெறுப்பது ஏன் Official YouTube Video

The 14th Dalai Lama /ˈdɑːlaɪ ˈlɑːmə/, /ˌdælaɪ ˈlɑːmə/ is the current Dalai Lama. Dalai Lamas are important monks of the Gelug school, the newest school of Tibetan Buddhism which is nominally headed by the Ganden Tripas

No Response to " யார் இந்த தலாய் லாமா சீனா அவரை வெறுப்பது ஏன்? "

Leave A Reply

Advert

 
Disclaimer: www.cinekolly.com do not host any files, nor do we upload them. its merely an video indexing website,if accidently any of your copyright owned videos indexed by us, please email us, we will remove the links immediately.Videos here are for promotional purposes only. E-Mail: cinetamil@hotmail.com